Povodňové zpravodajství

Informační zpráva č. 6 o situaci ze dne 26. 12. 2023 v 8:00 hod

1) Meteorologická a hydrologická situace

Aktuálně dochází ve stanicích k poklesům průtoků a postupnému odeznívání SPA. Významnější srážky se během noci nevyskytly. Pouze v horní části řeky Moravy dochází k pozvolnému nárůstu průtoku.

2) Vodní toky s dosažením II. a III. SPA

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Vodní stav (cm)

Průtok (m3/s)

SPA

Překročení

N-letých vod

Limit pro SPA (cm)

Tendence

I.

II.

III.

Morava

Moravičany

329

150

III.

>Q2

230

270

300

pokles

Jihlava

Bransouze

204

53

III.

Q2

130

160

200

pokles

Svratka

Dalečín

163

38,3

II.

Q1

120

150

180

pokles

Jihlava

Ptáčov

326

61,3

II.

>Q2

220

280

330

pokles

Moravská Dyje

Janov

212

28,4

II.

Q2

150

180

220

pokles

Oslava

Mostiště – odtok

123

19,7

II.

>Q1

85

110

140

setrvalý stav

Jihlava

Ivančice

322

92,5

II.

Q1

270

320

380

pokles

Svratka

Židlochovice

327

111

II.

Q2

250

300

350

pokles

Stanovnice

Karolinka -odtok

75

5,3

II.

55

75

170

setrvalý stav

3) Vybrané vodní nádrže

Název VD

Vodní tok

Naplněnost vodní nádrže (celkem) *

Celkový objem

Přítok

Odtok

Neškodný odtok

Tendence hladiny

zaplněný

volný

mil.m3

%

mil.m3

%

mil.m3

m3/s

m3/s

m3/s

Vranov

Dyje

97,343

73

35,279

27

132,622

72

49

130

vzestup

Nové Mlýny

Dyje

85,086

75

29,092

25

114,178

245

180

420

vzestup

Mostiště

Oslava

10,248

86

1,689

14

11,937

18

17

22

vzestup

Dalešice

Jihlava

111,408

88

15,499

12

126,907

74

35

40

setrvalý stav

Brno

Svratka

11,386

64

6,305

36

17,691

62

55

155

vzestup

Vír

Svratka

46,406

83

9,784

17

56,189

38

30

55

vzestup

* naplněnost je vztažena k maximální hladině nádrže, tedy včetně objemu retenčního prostoru.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže transformují zvýšené průtoky. Odtoky z nádrží jsou pod hranicí neškodných průtoků. Při manipulacích jsou také zohledňovány stavy a průtoky na vodních tocích přitékající v povodí níže.

3) Rozlivy a další informace

U obce Třebařov byla závozem zeminy sanována nátrž hráze Velkého Třebařovského rybníka. Sanace podemleté hráze je prováděna na Mrakotínském rybníce. Obě provizorní sanace pozastavily vyvíjející se možné poruchy hrází. Rozlivy jsou především do inundačních území vodních toků.

4) Předpokládaný vývoj

Významné srážky nejsou předpovídány, ani se aktuálně nevyskytují. Očekáváme pokračování poklesů průtoků na vodních tocích a postupné odeznívá stupňů povodňové aktivity. Vzestupy v horním povodí řeky Moravy mohou zpomalit poklesy na zasažených tocích. Na vodních nádržích budou upravovány manipulace s ohledem na jejich naplněnost v zimním období.

Ing. Marek Viskot

vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.