Oznámení protiprávního jednání – ochrana oznamovatelů

Oznámení protiprávního jednání ochrana oznamovatelů „whistleblowing“

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této směrnice je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu.

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie upravující níže uvedené oblasti, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Pokud v rámci Povodí Moravy, s.p. odhalíte možné pochybení, případně se o něm dozvíte, nebo máte přiměřené důvody domnívat se, že k pochybení došlo, vyzýváme vás, abyste tento incident neprodleně oznámili.

Oznámení lze činit následujícím způsobem:

a) Telefonicky na čísle: 601 235 684

b) nebo elektronicky na adresu: whistleblowing@pmo.cz

c) v listinné podobě podáním adresovaným do vlastních rukou příslušné osoby, přijímáme podání písemně v zalepené obálce s nápisem „neotvírat do vlastních rukou příslušné osoby“ popřípadě „WHISTLEBLOWING“, odevzdané na podatelně ŘP nebo na podatelnách závodů,

d) prostřednictvím webového formuláře umístěného na stránkách PM,

e) externím oznamovacím kanálem prostřednictvím ministerstva spravedlnosti, které zřídilo oznamovací systém, v rámci kterého mohou oznamovatelé učinit oznámení i bez využití vnitřního oznamovacího systému – https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/,

f) požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 30 dnů.

Příslušnou osobou v prostředí PM je stanoven pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Martin Sedláček

V případě jeho nepřítomnosti zastupující pověřenou osobou je stanovena vedoucí útvaru vnitřní kontroly a archivu: Mgr. Lenka Rohánková

Máte-li důvodné obavy z odvetného opatření, lze oznámení podat i anonymně. Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Takovým oznámením není poskytována ochrana. 

Povodí Moravy s.p. touto cestou reaguje na právní úpravu na ochranu oznamovatelů, jak je obsažena zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, s cílem podpořit angažovanost jednotlivce směřující k ochraně veřejného zájmu tak, aby se kvůli své iniciativě nemusel obávat odvetného opatření ze strany osoby jednající v rozporu s právními předpisy či kohokoli třetího.

Definice oznamovatele, kteří v prostředí PM mohou být:

- zaměstnanci,

- osoby samostatně výdělečně činné,

- členové volených a jmenovaných orgánů,

- osoby vykonávající dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž,

- osoby poskytující na základě smlouvy pro PM dodávky, služby, stavební práce nebo jiného obdobné plnění,

- dále osoby uchazeči o některou z výše uvedených pozic či činností a osoby, které výše uvedené pozice či činnosti vykonávaly v minulosti.

Vnitřní oznamovací systém PM je modelován tak, aby vedl k utajení totožnosti oznamující osoby a třetích osob a ochraně informací uvedených v oznámení. V případě, že budete chtít obdržet zprávu o přijetí Vašeho oznámení a následně posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět o výsledcích posouzení, uveďte na sebe kontakt, na který informace adresovat.