Vodárenská nádrž Nová Říše se stala přírodní památkou

Vodárenská nádrž Nová Říše ve správě Povodí Moravy, s.p. se stala přírodní památkou. Území je zřizováno kvůli republikově unikátní populaci silně ohroženého rybího druhu sekavce podunajského (Cobitis elongatoides). „V této kvalitní nádrži má ideální podmínky a skvěle se mu daří díky péči státního podniku Povodí Moravy o nádrž a její rybí obsádku,“ vysvětluje Dušan Kosour z útvaru vodohospodářského plánování. Optimální prostředí pro sekavce představují příbřežní partie s jemným písčitohlinitým a písčitojílovitým substrátem s případnými řasovými nárosty.

Druh vytvořil postupně v průběhu zhruba 10 let velmi početnou skupinu okolo 10 000 jedinců, což představuje stabilní, největší a pravidelně se reprodukující populaci v České republice. Dalším významným druhem, který je zastoupen na území VD Nová Říše, je rak říční. Velká koncentrace tohoto kriticky ohroženého druhu je na hrázi, kde byla populace odhadnuta na několik set jedinců a proto lze tvrdit, že se v nádrži vyskytuje několik tisíc raků (monitoring Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech, 2007-2008). Rak říční nalézá na této lokalitě velmi vhodné podmínky pro svou existenci a je významným článkem zdejších ekosystémů.

V nádrži se vyskytují také další ohrožené druhy fauny, jako je užovka obojková či skokan zelený. Rostlinné oživení nádrže je velmi pestré a na její velmi dobré jakosti se podílejí i porosty vodních rostlin, například rdest kadeřavý, rdest vzplývavý, stolístek klasnatý a lakušník Na základě monitoringu lokality se ukazuje, že právě lakušník je vhodným prostředím pro sekavce - poskytuje mu zastínění a je následně zdrojem potravy po odumření organické hmoty, která pokrývá dno a vytváří „detrit“.

Vodárenská přehradní nádrž na Olšanském potoce u Nové Říše je asi sedm kilometrů od Telče. Do provozu byla uvedena v roce 1985 a celkem zadržuje 2,925 miliónu m³ vody. Maximální délka vzdutí přehradního jezera je 2 110 m při vodní ploše 51 hektarů.

publikováno 17. dubna 2012, 10:45aktualizováno 30. května 2012, 13:55 štítky: Nová Říše,